دانلود کاتالوگ لیست قیمت کاغذ

لیست قیمت کاغذ

ردیف نوع کاغذ اندازه گرماژ برند قیمت واحد ت هفتگی ت ماهانه
۱ کاغذ تحریر ۱۰۰*۷۰ ۷۰ چینی ۶,۳۰۰,۰۰۰ بند
۲ کاغذ تحریر ۹۰*۶۰ ۷۰ چینی ۵,۲۰۰,۰۰۰ بند
۳ کاغذ تحریر ۱۰۰*۷۰ ۸۰ اندونزی ۷,۵۰۰,۰۰۰ بند
۴ کاغذ تحریر ۹۰*۶۰ ۸۰ اندونزی ۶,۳۰۰,۰۰۰ بند
۵ کاغذ تحریر ۱۰۰*۷۰ ۱۰۰ اندونزی ۱۳,۰۰۰,۰۰۰ بند
۶ کاغذ تحریر ۹۰*۶۰ ۱۰۰ بنفش ۹,۵۰۰,۰۰۰ بند
۷ کاغذ روزنامه عرض ۷۰ ۴۵ کانادا ۲۵۰,۰۰۰ کیلو گرم
۸ کاغذ روزنامه عرض ۱۰۰ ۴۵ کانادا ۲۵۵,۰۰۰ کیلو گرم
۹ کاغذ کرافت ۱۰۰*۷۰ ۱۲۰ پرشین ۴,۹۰۰,۰۰۰ کیلو گرم
۱۰ کاغذ کرافت ۱۰۰*۷۰ ۳۰۰ سوئدی ۱۱,۰۰۰,۰۰۰
۱۱ کاغذ گلاسه براق ۱۰۰*۷۰ ۹۰ نویا ۲۸۵,۰۰۰ کیلو گرم
۱۲ کاغذ گلاسه براق ۱۰۰*۷۰ ۲۵۰ نویا ۲۹۵,۰۰۰ کیلو گرم
۱۳ کاغذ گلاسه براق ۱۰۰*۷۰ ۳۰۰ نویا ۲۹۵,۰۰۰ کیلو گرم
۱۴ کاغذ گلاسه براق ۱۰۰*۷۰ ۱۳۵ نویا ۲۸۵,۰۰۰ کیلو گرم
۱۵ کاغذ گلاسه براق ۱۰۰*۷۰ ۲۰۰ نویا ۲۸۵,۰۰۰ کیلو گرم
۱۶ مقوای پشت طوسی ۹۰*۶۰ ۲۵۰ هانسول ۲۹۰,۰۰۰ کیلو گرم
۱۷ مقوای پشت طوسی ۹۰*۶۰ ۲۸۰ هانسول ۲۹۰,۰۰۰ کیلو گرم
۱۸ مقوای پشت طوسی ۹۰*۶۰ ۳۰۰ هانسول ۲۹۰,۰۰۰ کیلو گرم
۱۹ مقوای پشت طوسی رول ۲۳۰   ۲۲۰,۰۰۰ کیلو گرم
۲۰ مقوای پشت طوسی ۱۰۰*۷۰ ۳۰۰ اترک(اسمارت) ۲۱۵,۰۰۰ کیلو گرم
۲۱ مقوای پشت طوسی همه سایز ۰ اترک (پرایم) ۲۲۵,۰۰۰ کیلو گرم
۲۲ مقوای پشت طوسی ۹۰*۶۰ ۳۵۰ هانسول ۳۰۵,۰۰۰ کیلو گرم
۲۳ مقوای پشت طوسی ۹۰*۶۰ ۲۳۰ هانسول ۲۹۰,۰۰۰ کیلو گرم
۲۴ مقوای پشت طوسی ۰ ۱۴۰   ۳۲۲,۰۰۰
۲۵ کاغذ کاربن لس (NCR) A3 ۵۵ هایپرکپی ۱,۷۶۰,۰۰۰ بسته
۲۶ کاغذ کاربن لس (NCR) A4 ۵۵ هایپرکپی ۸۸۰,۰۰۰ بسته
۲۷ کاغذ کاربن لس (NCR) ۷۰*۱۰۰ ۵۵ هایپرکپی ۸,۹۸۰,۰۰۰ بند
۲۸ کاغذ کاربن لس (NCR) ۹۰*۶۰ ۵۵ هایپرکپی ۶,۹۸۰,۰۰۰ بند
۲۹ کاغذ پشت جسب دار ۷۰*۵۱ ۳۰۰   ۴۹,۰۰۰
۳۰ کاغذ پشت جسب دار ۷۰*۵۱ ۳۰۰ Master ۵۶,۰۰۰
۳۱ کاغذ پشت جسب دار ۵۱×۶۳ ۰   ۵۴,۰۰۰
۳۲ کاغذ A4 A4 ۸۰ کپی مکس ۶۱۰,۰۰۰ بسته
۳۳ کاغذ A4 A4 ۸۰ کپی تک ۶۷۰,۰۰۰ بسته
۳۴ کاغذ A4 A4 ۸۰ paperone ۱,۵۰۰,۰۰۰
۳۵ کاغذ A4 A4 ۸۰ کپی مکس ۶۱۰,۰۰۰
۳۶ کاغذ A4 A4 ۸۰ دبل آ ۷۶۰,۰۰۰ بسته
۳۷ کاغذ A4 A4 ۸۰ paperone ۱,۵۰۰,۰۰۰ بسته
۳۸ کاغذ A4 A4 ۸۰ سل پرینت ۶۸۰,۰۰۰ بسته
۳۹ ایندربرد ۹۰*۶۰ ۳۰۰ نینگبو ۳۷۰,۰۰۰ کیلو گرم
۴۰ کاغذ حرارتی عرض ۸۰ طول ۴۵ متر ۰   ۱۰۲,۰۰۰
۴۱ کاغذ حرارتی عرض ۸۰ طول ۵۰ متر ۰   ۱۳۵,۰۰۰
۴۲ کاغذ A3 A3 ۸۰ کپی مکس ۱,۲۹۰,۰۰۰
۴۳ کاغذ A3 A3 ۸۰ دبل آ ۱,۷۲۰,۰۰۰
۴۴ کاغذ A5 A5 ۸۰ گلد ۳۳۰,۰۰۰
۴۵ کاغذ A5 A5 ۸۰ فابرکاستل ۳۳۰,۰۰۰
۴۶ کاغذ A5 A5 ۸۰ کپی مکس ۲۹۰,۰۰۰
۴۷ کاغذ بالکی ( برگ بهشت) ۶۰×۹۰ ۵۲ اروپایی (کِرم) ۳,۵۱۰,۰۰۰
۴۸ کاغذ بالکی ( برگ بهشت) ۹۰*۶۰ ۷۰ اروپایی (کِرم) ۵,۹۵۰,۰۰۰
۴۹ کاغذ بالکی ( برگ بهشت) ۱۰۰*۷۰ ۶۰ اروپایی (کِرم) ۵,۹۹۰,۰۰۰
۵۰ کاربن لس ۱۰۰*۷۰ ۵۵ پرشین ۹,۰۰۰,۰۰۰
۵۱ کاربن لس ۶۰×۹۰ ۵۵ پرشین ۷,۰۰۰,۰۰۰
۵۲ کاربن لس ۱۰۰*۷۰ ۵۵ رز ۸,۹۸۰,۰۰۰
۵۳ کاربن لس ۶۰×۹۰ ۵۵ رز ۶,۹۸۰,۰۰۰
۵۴ کاربن لس A3 ۰ رز ۱,۷۶۰,۰۰۰
۵۵ کاربن لس A4 ۰ رز ۸۸۰,۰۰۰

ردیف نوع کاغذ اندازه گرماژ برند قیمت واحد ت هفتگی ت ماهانه
۱ کاغذ تحریر ۱۰۰*۷۰ ۷۰ چینی ۶,۵۰۰,۰۰۰ بند
۲ کاغذ تحریر ۹۰*۶۰ ۷۰ چینی ۵,۵۰۰,۰۰۰ بند
۳ کاغذ تحریر ۱۰۰*۷۰ ۸۰ اندونزی ۷,۵۰۰,۰۰۰ بند
۴ کاغذ تحریر ۹۰*۶۰ ۸۰ اندونزی ۶,۳۰۰,۰۰۰ بند
۵ کاغذ تحریر ۱۰۰*۷۰ ۱۰۰ اندونزی ۱۳,۰۰۰,۰۰۰ بند
۶ کاغذ تحریر ۹۰*۶۰ ۱۰۰ بنفش ۹,۵۰۰,۰۰۰ بند
۷ کاغذ روزنامه عرض ۷۰ ۴۵ کانادا ۲۳۵,۰۰۰ کیلو گرم
۸ کاغذ روزنامه عرض ۱۰۰ ۴۵ کانادا ۲۴۵,۰۰۰ کیلو گرم
۹ کاغذ کرافت ۱۰۰*۷۰ ۱۲۰ پرشین ۴,۹۰۰,۰۰۰ کیلو گرم
۱۰ کاغذ کرافت ۱۰۰*۷۰ ۳۰۰ سوئدی ۱۱,۰۰۰,۰۰۰
۱۱ کاغذ گلاسه براق ۱۰۰*۷۰ ۹۰ نویا ۲۷۵,۰۰۰ کیلو گرم
۱۲ کاغذ گلاسه براق ۱۰۰*۷۰ ۲۵۰ نویا ۲۸۰,۰۰۰ کیلو گرم
۱۳ کاغذ گلاسه براق ۱۰۰*۷۰ ۳۰۰ نویا ۲۸۰,۰۰۰ کیلو گرم
۱۴ کاغذ گلاسه براق ۱۰۰*۷۰ ۱۳۵ نویا ۲۷۵,۰۰۰ کیلو گرم
۱۵ کاغذ گلاسه براق ۱۰۰*۷۰ ۲۰۰ نویا ۲۷۵,۰۰۰ کیلو گرم
۱۶ مقوای پشت طوسی ۹۰*۶۰ ۲۵۰ هانسول ۲۹۰,۰۰۰ کیلو گرم
۱۷ مقوای پشت طوسی ۹۰*۶۰ ۲۸۰ هانسول ۲۹۰,۰۰۰ کیلو گرم
۱۸ مقوای پشت طوسی ۹۰*۶۰ ۳۰۰ هانسول ۲۹۰,۰۰۰ کیلو گرم
۱۹ مقوای پشت طوسی رول ۲۳۰   ۲۲۰,۰۰۰ کیلو گرم
۲۰ مقوای پشت طوسی ۱۰۰*۷۰ ۳۰۰ اترک(اسمارت) ۲۱۵,۰۰۰ کیلو گرم
۲۱ مقوای پشت طوسی همه سایز ۰ اترک (پرایم) ۲۲۵,۰۰۰ کیلو گرم
۲۲ مقوای پشت طوسی ۹۰*۶۰ ۳۵۰ هانسول ۳۰۵,۰۰۰ کیلو گرم
۲۳ مقوای پشت طوسی ۹۰*۶۰ ۲۳۰ هانسول ۲۹۰,۰۰۰ کیلو گرم
۲۴ مقوای پشت طوسی ۰ ۱۴۰   ۳۲۲,۰۰۰
۲۵ کاغذ کاربن لس (NCR) A3 ۵۵ هایپرکپی ۱,۷۶۰,۰۰۰ بسته
۲۶ کاغذ کاربن لس (NCR) A4 ۵۵ هایپرکپی ۸۸۰,۰۰۰ بسته
۲۷ کاغذ کاربن لس (NCR) ۷۰*۱۰۰ ۵۵ هایپرکپی ۸,۹۸۰,۰۰۰ بند
۲۸ کاغذ کاربن لس (NCR) ۹۰*۶۰ ۵۵ هایپرکپی ۶,۹۸۰,۰۰۰ بند
۲۹ کاغذ پشت جسب دار ۷۰*۵۱ ۳۰۰   ۴۹,۰۰۰
۳۰ کاغذ پشت جسب دار ۷۰*۵۱ ۳۰۰ Master ۵۶,۰۰۰
۳۱ کاغذ پشت جسب دار ۵۱×۶۳ ۰   ۵۴,۰۰۰
۳۲ کاغذ A4 A4 ۸۰ کپی مکس ۶۱۰,۰۰۰ بسته
۳۳ کاغذ A4 A4 ۸۰ کپی تک ۶۷۰,۰۰۰ بسته
۳۴ کاغذ A4 A4 ۸۰ paperone ۱,۵۰۰,۰۰۰
۳۵ کاغذ A4 A4 ۸۰ کپی مکس ۶۱۰,۰۰۰
۳۶ کاغذ A4 A4 ۸۰ دبل آ ۷۶۰,۰۰۰ بسته
۳۷ کاغذ A4 A4 ۸۰ paperone ۱,۵۰۰,۰۰۰ بسته
۳۸ کاغذ A4 A4 ۸۰ سل پرینت ۶۸۰,۰۰۰ بسته
۳۹ ایندربرد ۹۰*۶۰ ۳۰۰ نینگبو ۳۶۰,۰۰۰ کیلو گرم
۴۰ کاغذ حرارتی عرض ۸۰ طول ۴۵ متر ۰   ۱۰۲,۰۰۰
۴۱ کاغذ حرارتی عرض ۸۰ طول ۵۰ متر ۰   ۱۳۵,۰۰۰
۴۲ کاغذ A3 A3 ۸۰ کپی مکس ۱,۲۹۰,۰۰۰
۴۳ کاغذ A3 A3 ۸۰ دبل آ ۱,۷۲۰,۰۰۰
۴۴ کاغذ A5 A5 ۸۰ گلد ۳۳۰,۰۰۰
۴۵ کاغذ A5 A5 ۸۰ فابرکاستل ۳۳۰,۰۰۰
۴۶ کاغذ A5 A5 ۸۰ کپی مکس ۲۹۰,۰۰۰
۴۷ کاغذ بالکی ( برگ بهشت) ۶۰×۹۰ ۵۲ اروپایی (کِرم) ۳,۵۱۰,۰۰۰
۴۸ کاغذ بالکی ( برگ بهشت) ۹۰*۶۰ ۷۰ اروپایی (کِرم) ۵,۹۵۰,۰۰۰
۴۹ کاغذ بالکی ( برگ بهشت) ۱۰۰*۷۰ ۶۰ اروپایی (کِرم) ۵,۹۹۰,۰۰۰
۵۰ کاربن لس ۱۰۰*۷۰ ۵۵ پرشین ۹,۰۰۰,۰۰۰
۵۱ کاربن لس ۶۰×۹۰ ۵۵ پرشین ۷,۰۰۰,۰۰۰
۵۲ کاربن لس ۱۰۰*۷۰ ۵۵ رز ۸,۹۸۰,۰۰۰
۵۳ کاربن لس ۶۰×۹۰ ۵۵ رز ۶,۹۸۰,۰۰۰
۵۴ کاربن لس A3 ۰ رز ۱,۷۶۰,۰۰۰
۵۵ کاربن لس A4 ۰ رز ۸۸۰,۰۰۰

ردیف نوع کاغذ اندازه گرماژ برند قیمت واحد ت هفتگی ت ماهانه
۱ کاغذ تحریر ۱۰۰*۷۰ ۷۰ چینی ۶,۵۰۰,۰۰۰ بند
۲ کاغذ تحریر ۹۰*۶۰ ۷۰ چینی ۵,۵۰۰,۰۰۰ بند
۳ کاغذ تحریر ۱۰۰*۷۰ ۸۰ اندونزی ۷,۵۰۰,۰۰۰ بند
۴ کاغذ تحریر ۹۰*۶۰ ۸۰ اندونزی ۶,۳۰۰,۰۰۰ بند
۵ کاغذ تحریر ۱۰۰*۷۰ ۱۰۰ اندونزی ۱۳,۰۰۰,۰۰۰ بند
۶ کاغذ تحریر ۹۰*۶۰ ۱۰۰ بنفش ۹,۵۰۰,۰۰۰ بند
۷ کاغذ روزنامه عرض ۷۰ ۴۵ کانادا ۲۳۵,۰۰۰ کیلو گرم
۸ کاغذ روزنامه عرض ۱۰۰ ۴۵ کانادا ۲۴۵,۰۰۰ کیلو گرم
۹ کاغذ کرافت ۱۰۰*۷۰ ۱۲۰ پرشین ۴,۹۰۰,۰۰۰ کیلو گرم
۱۰ کاغذ کرافت ۱۰۰*۷۰ ۳۰۰ سوئدی ۱۱,۰۰۰,۰۰۰
۱۱ کاغذ گلاسه براق ۱۰۰*۷۰ ۹۰ نویا ۲۷۵,۰۰۰ کیلو گرم
۱۲ کاغذ گلاسه براق ۱۰۰*۷۰ ۲۵۰ نویا ۲۸۰,۰۰۰ کیلو گرم
۱۳ کاغذ گلاسه براق ۱۰۰*۷۰ ۳۰۰ نویا ۲۸۰,۰۰۰ کیلو گرم
۱۴ کاغذ گلاسه براق ۱۰۰*۷۰ ۱۳۵ نویا ۲۷۵,۰۰۰ کیلو گرم
۱۵ کاغذ گلاسه براق ۱۰۰*۷۰ ۲۰۰ نویا ۲۷۵,۰۰۰ کیلو گرم
۱۶ مقوای پشت طوسی ۹۰*۶۰ ۲۵۰ هانسول ۲۹۰,۰۰۰ کیلو گرم
۱۷ مقوای پشت طوسی ۹۰*۶۰ ۲۸۰ هانسول ۲۹۰,۰۰۰ کیلو گرم
۱۸ مقوای پشت طوسی ۹۰*۶۰ ۳۰۰ هانسول ۲۹۰,۰۰۰ کیلو گرم
۱۹ مقوای پشت طوسی رول ۲۳۰   ۲۲۰,۰۰۰ کیلو گرم
۲۰ مقوای پشت طوسی ۱۰۰*۷۰ ۳۰۰ اترک(اسمارت) ۲۱۵,۰۰۰ کیلو گرم
۲۱ مقوای پشت طوسی همه سایز ۰ اترک (پرایم) ۲۲۵,۰۰۰ کیلو گرم
۲۲ مقوای پشت طوسی ۹۰*۶۰ ۳۵۰ هانسول ۳۰۵,۰۰۰ کیلو گرم
۲۳ مقوای پشت طوسی ۹۰*۶۰ ۲۳۰ هانسول ۲۹۰,۰۰۰ کیلو گرم
۲۴ مقوای پشت طوسی ۰ ۱۴۰   ۳۲۲,۰۰۰
۲۵ کاغذ کاربن لس (NCR) A3 ۵۵ هایپرکپی ۱,۷۶۰,۰۰۰ بسته
۲۶ کاغذ کاربن لس (NCR) A4 ۵۵ هایپرکپی ۸۸۰,۰۰۰ بسته
۲۷ کاغذ کاربن لس (NCR) ۷۰*۱۰۰ ۵۵ هایپرکپی ۸,۹۸۰,۰۰۰ بند
۲۸ کاغذ کاربن لس (NCR) ۹۰*۶۰ ۵۵ هایپرکپی ۶,۹۸۰,۰۰۰ بند
۲۹ کاغذ پشت جسب دار ۷۰*۵۱ ۳۰۰   ۴۹,۰۰۰
۳۰ کاغذ پشت جسب دار ۷۰*۵۱ ۳۰۰ Master ۵۶,۰۰۰
۳۱ کاغذ پشت جسب دار ۵۱×۶۳ ۰   ۵۴,۰۰۰
۳۲ کاغذ A4 A4 ۸۰ کپی مکس ۶۱۰,۰۰۰ بسته
۳۳ کاغذ A4 A4 ۸۰ کپی تک ۶۷۰,۰۰۰ بسته
۳۴ کاغذ A4 A4 ۸۰ paperone ۱,۵۰۰,۰۰۰
۳۵ کاغذ A4 A4 ۸۰ کپی مکس ۶۱۰,۰۰۰
۳۶ کاغذ A4 A4 ۸۰ دبل آ ۷۶۰,۰۰۰ بسته
۳۷ کاغذ A4 A4 ۸۰ paperone ۱,۵۰۰,۰۰۰ بسته
۳۸ کاغذ A4 A4 ۸۰ سل پرینت ۶۸۰,۰۰۰ بسته
۳۹ ایندربرد ۹۰*۶۰ ۳۰۰ نینگبو ۳۶۰,۰۰۰ کیلو گرم
۴۰ کاغذ حرارتی عرض ۸۰ طول ۴۵ متر ۰   ۱۰۲,۰۰۰
۴۱ کاغذ حرارتی عرض ۸۰ طول ۵۰ متر ۰   ۱۳۵,۰۰۰
۴۲ کاغذ A3 A3 ۸۰ کپی مکس ۱,۲۹۰,۰۰۰
۴۳ کاغذ A3 A3 ۸۰ دبل آ ۱,۷۲۰,۰۰۰
۴۴ کاغذ A5 A5 ۸۰ گلد ۳۳۰,۰۰۰
۴۵ کاغذ A5 A5 ۸۰ فابرکاستل ۳۳۰,۰۰۰
۴۶ کاغذ A5 A5 ۸۰ کپی مکس ۲۹۰,۰۰۰
۴۷ کاغذ بالکی ( برگ بهشت) ۶۰×۹۰ ۵۲ اروپایی (کِرم) ۳,۵۱۰,۰۰۰
۴۸ کاغذ بالکی ( برگ بهشت) ۹۰*۶۰ ۷۰ اروپایی (کِرم) ۵,۹۵۰,۰۰۰
۴۹ کاغذ بالکی ( برگ بهشت) ۱۰۰*۷۰ ۶۰ اروپایی (کِرم) ۵,۹۹۰,۰۰۰
۵۰ کاربن لس ۱۰۰*۷۰ ۵۵ پرشین ۹,۰۰۰,۰۰۰
۵۱ کاربن لس ۶۰×۹۰ ۵۵ پرشین ۷,۰۰۰,۰۰۰
۵۲ کاربن لس ۱۰۰*۷۰ ۵۵ رز ۸,۹۸۰,۰۰۰
۵۳ کاربن لس ۶۰×۹۰ ۵۵ رز ۶,۹۸۰,۰۰۰
۵۴ کاربن لس A3 ۰ رز ۱,۷۶۰,۰۰۰
۵۵ کاربن لس A4 ۰ رز ۸۸۰,۰۰۰

ردیف نوع کاغذ اندازه گرماژ برند قیمت واحد ت هفتگی ت ماهانه
۱ کاغذ تحریر ۱۰۰*۷۰ ۷۰ چینی ۶,۰۵۰,۰۰۰ بند
۲ کاغذ تحریر ۹۰*۶۰ ۷۰ چینی ۵,۰۵۰,۰۰۰ بند
۳ کاغذ تحریر ۱۰۰*۷۰ ۸۰ اندونزی ۷,۵۰۰,۰۰۰ بند
۴ کاغذ تحریر ۹۰*۶۰ ۸۰ اندونزی ۶,۳۰۰,۰۰۰ بند
۵ کاغذ تحریر ۱۰۰*۷۰ ۱۰۰ اندونزی ۱۳,۰۰۰,۰۰۰ بند
۶ کاغذ تحریر ۹۰*۶۰ ۱۰۰ بنفش ۹,۵۰۰,۰۰۰ بند
۷ کاغذ روزنامه عرض ۷۰ ۴۵ کانادا ۲۳۵,۰۰۰ کیلو گرم
۸ کاغذ روزنامه عرض ۱۰۰ ۴۵ کانادا ۲۴۵,۰۰۰ کیلو گرم
۹ کاغذ کرافت ۱۰۰*۷۰ ۱۲۰ پرشین ۴,۹۰۰,۰۰۰ کیلو گرم
۱۰ کاغذ کرافت ۱۰۰*۷۰ ۳۰۰ سوئدی ۱۱,۰۰۰,۰۰۰
۱۱ کاغذ گلاسه براق ۱۰۰*۷۰ ۹۰ نویا ۲۶۵,۰۰۰ کیلو گرم
۱۲ کاغذ گلاسه براق ۱۰۰*۷۰ ۲۵۰ نویا ۲۷۰,۰۰۰ کیلو گرم
۱۳ کاغذ گلاسه براق ۱۰۰*۷۰ ۳۰۰ نویا ۲۷۰,۰۰۰ کیلو گرم
۱۴ کاغذ گلاسه براق ۱۰۰*۷۰ ۱۳۵ نویا ۲۶۵,۰۰۰ کیلو گرم
۱۵ کاغذ گلاسه براق ۱۰۰*۷۰ ۲۰۰ نویا ۲۶۵,۰۰۰ کیلو گرم
۱۶ مقوای پشت طوسی ۹۰*۶۰ ۲۵۰ هانسول ۲۹۰,۰۰۰ کیلو گرم
۱۷ مقوای پشت طوسی ۹۰*۶۰ ۲۸۰ هانسول ۲۹۰,۰۰۰ کیلو گرم
۱۸ مقوای پشت طوسی ۹۰*۶۰ ۳۰۰ هانسول ۲۹۰,۰۰۰ کیلو گرم
۱۹ مقوای پشت طوسی رول ۲۳۰   ۲۲۰,۰۰۰ کیلو گرم
۲۰ مقوای پشت طوسی ۱۰۰*۷۰ ۳۰۰ اترک(اسمارت) ۲۱۵,۰۰۰ کیلو گرم
۲۱ مقوای پشت طوسی همه سایز ۰ اترک (پرایم) ۲۲۵,۰۰۰ کیلو گرم
۲۲ مقوای پشت طوسی ۹۰*۶۰ ۳۵۰ هانسول ۳۰۵,۰۰۰ کیلو گرم
۲۳ مقوای پشت طوسی ۹۰*۶۰ ۲۳۰ هانسول ۲۹۰,۰۰۰ کیلو گرم
۲۴ مقوای پشت طوسی ۰ ۱۴۰   ۳۲۲,۰۰۰
۲۵ کاغذ کاربن لس (NCR) A3 ۵۵ هایپرکپی ۱,۸۶۵,۰۰۰ بسته
۲۶ کاغذ کاربن لس (NCR) A4 ۵۵ هایپرکپی ۹۳۵,۰۰۰ بسته
۲۷ کاغذ کاربن لس (NCR) ۷۰*۱۰۰ ۵۵ هایپرکپی ۹,۵۲۰,۰۰۰ بند
۲۸ کاغذ کاربن لس (NCR) ۹۰*۶۰ ۵۵ هایپرکپی ۷,۴۰۰,۰۰۰ بند
۲۹ کاغذ پشت جسب دار ۷۰*۵۱ ۳۰۰   ۴۹,۰۰۰
۳۰ کاغذ پشت جسب دار ۷۰*۵۱ ۳۰۰ Master ۵۶,۰۰۰
۳۱ کاغذ پشت جسب دار ۵۱×۶۳ ۰   ۵۴,۰۰۰
۳۲ کاغذ A4 A4 ۸۰ کپی مکس ۶۱۰,۰۰۰ بسته
۳۳ کاغذ A4 A4 ۸۰ کپی تک ۶۷۰,۰۰۰ بسته
۳۴ کاغذ A4 A4 ۸۰ paperone ۱,۵۰۰,۰۰۰
۳۵ کاغذ A4 A4 ۸۰ کپی مکس ۶۱۰,۰۰۰
۳۶ کاغذ A4 A4 ۸۰ دبل آ ۷۶۰,۰۰۰ بسته
۳۷ کاغذ A4 A4 ۸۰ paperone ۱,۵۰۰,۰۰۰ بسته
۳۸ کاغذ A4 A4 ۸۰ سل پرینت ۶۸۰,۰۰۰ بسته
۳۹ ایندربرد ۹۰*۶۰ ۳۰۰ نینگبو ۳۶۰,۰۰۰ کیلو گرم
۴۰ کاغذ حرارتی عرض ۸۰ طول ۴۵ متر ۰   ۱۰۲,۰۰۰
۴۱ کاغذ حرارتی عرض ۸۰ طول ۵۰ متر ۰   ۱۳۵,۰۰۰
۴۲ کاغذ A3 A3 ۸۰ کپی مکس ۱,۲۹۰,۰۰۰
۴۳ کاغذ A3 A3 ۸۰ دبل آ ۱,۷۲۰,۰۰۰
۴۴ کاغذ A5 A5 ۸۰ گلد ۳۳۰,۰۰۰
۴۵ کاغذ A5 A5 ۸۰ فابرکاستل ۳۳۰,۰۰۰
۴۶ کاغذ A5 A5 ۸۰ کپی مکس ۲۹۰,۰۰۰
۴۷ کاغذ بالکی ( برگ بهشت) ۶۰×۹۰ ۵۲ اروپایی (کِرم) ۳,۵۱۰,۰۰۰
۴۸ کاغذ بالکی ( برگ بهشت) ۹۰*۶۰ ۷۰ اروپایی (کِرم) ۵,۹۵۰,۰۰۰
۴۹ کاغذ بالکی ( برگ بهشت) ۱۰۰*۷۰ ۶۰ اروپایی (کِرم) ۵,۹۹۰,۰۰۰
۵۰ کاربن لس ۱۰۰*۷۰ ۵۵ پرشین ۹,۰۰۰,۰۰۰
۵۱ کاربن لس ۶۰×۹۰ ۵۵ پرشین ۷,۰۰۰,۰۰۰
۵۲ کاربن لس ۱۰۰*۷۰ ۵۵ رز ۹,۰۰۰,۰۰۰
۵۳ کاربن لس ۶۰×۹۰ ۵۵ رز ۷,۰۰۰,۰۰۰
۵۴ کاربن لس A3 ۰ رز ۱,۸۲۰,۰۰۰
۵۵ کاربن لس A4 ۰ رز ۹۱۰,۰۰۰

ردیف نوع کاغذ اندازه گرماژ برند قیمت واحد ت هفتگی ت ماهانه
۱ کاغذ تحریر ۱۰۰*۷۰ ۷۰ چینی ۶,۳۵۰,۰۰۰ بند
۲ کاغذ تحریر ۹۰*۶۰ ۷۰ چینی ۵,۲۵۰,۰۰۰ بند
۳ کاغذ تحریر ۱۰۰*۷۰ ۸۰ اندونزی ۷,۵۰۰,۰۰۰ بند
۴ کاغذ تحریر ۹۰*۶۰ ۸۰ اندونزی ۶,۳۰۰,۰۰۰ بند
۵ کاغذ تحریر ۱۰۰*۷۰ ۱۰۰ اندونزی ۱۳,۰۰۰,۰۰۰ بند
۶ کاغذ تحریر ۹۰*۶۰ ۱۰۰ بنفش ۹,۵۰۰,۰۰۰ بند
۷ کاغذ روزنامه عرض ۷۰ ۴۵ کانادا ۲۳۵,۰۰۰ کیلو گرم
۸ کاغذ روزنامه عرض ۱۰۰ ۴۵ کانادا ۲۴۵,۰۰۰ کیلو گرم
۹ کاغذ کرافت ۱۰۰*۷۰ ۱۲۰ پرشین ۴,۹۰۰,۰۰۰ کیلو گرم
۱۰ کاغذ کرافت